چهارپارۀ ۳۷

وضوی اولِ صبح و نمازِ اولِ وقت

اذانِ اولِ عشق و دلم از آنِ شما

پُر از تراکُمِ برگم، چو حوضِ زیرِ درخت

پُر از ستارۀ ذکرم، به کهکشانِ شما


نقاهتی که به جانم نشست و آخر نیست

نهایتی که ندارد، خیالِ خامِ شما

من و تداومِ حسرت، غمِ مُدامِ شما

به لب، ترانۀ لَبیک و ذکرِ نامِ شما


قنوتِ اولِ صبح و قناتِ الکُلِ ناب

به اقتدای شما غرقِ موجِ خلسۀ خواب

اَوانِ مستی و قد قامتِ الصَّلاتِ شما

قنوتِ اول صبح و لبِ قناتِ شما

اردلان صامتی