چهارپارۀ ۲۸

پس از تو بعدِ زمستان، دوباره پاییز است

پس از تو بعدِ خزان، باز هم زمستان است

پس از تو فصل به فصلم همیشه مثل هم است

پس از تو سال، فقط از دو فصل لبریز است


من و خیالِ تو و مرغ‌های دریایی

من و کجاوۀ این موج‌های تنهایی

کدام گوشۀ این زمهریرِ دنیایی

که جز خزان و زمستان ندیده‌ام جایی

اردلان صامتی