چهارپارۀ ۳۵

من و هیهاتِ تو و سینۀ آغشته به عشق

من و میقاتِ تو و دینِ فروهشته به عشق

من به عشقِ تو، برانگیخته، آمیخته، آویخته‌ام

سربه‌راهِ تو، سرِ راهِ تو، سرگشته به عشق


منِ آسیمه‌دلِ والۀ آشفته‌سخن

توِ دژخیمه‌دلِ حیله‌گرِ دام‌اندیش

منِ رویانفسِ عاشقِ افکارپریش

توِ خُنیانفسِ کافرِ جادوگرکیش


من و میقات تو و سینۀ آکنده ز عشق

من و هیهاتِ تو و دینِ سرافکنده ز عشق

من به عشقِ تو برانگیخته، آمیخته، آویخته‌ام

چشم‌برراهِ تو، پرکنده، پراکنده ز عشق

اردلان صامتی