قطعۀ ۴

به صدف که گوهرش را ز نگاهِ غیر پوشد

تو به پرنیانِ مژگان، نِگهِ خمار پوشی

به خیالِ چشمِ مستت چه سحر چه شامگاهان

من از این بهانه مستم، تو در این میانه هوشی

دل و دین بدادم از کف به سیاقِ پاکبازان

دل و دینِ من بِبُردی، به بهای باده‌نوشی

سخنی بگو که جانم پُر از انتظارِ حرفی

سخنت کلامِ شیرین، به مثابۀ سروشی

چه کنم؟ که پُر خروشم ز پیالۀ نگاهت

پُر از التماس و دردم، چو غریبگان خموشی

به لطافت و متانت تو چو آفتابِ صبحی

تو چو چشمه‌سارِ جوشان، ز میانِ سینه جوشی

چه شباهتی که گویم تو به سانِ آفتابی؟

شبِ عاشقان سرآمد، تو هنوز پرده‌پوشی

یاد تو این‌چنین