قطعۀ ۱

از آن رو نگاهِ تو را دوست دارم

که در عمقِ چشمت خدا را ببینم