نو و سپید ۲۱

آغازِ این ترانه نمی‌دانم از کجاستمانندِ عشقِ من به تو

این حسِ ماندگار

این دردِ آشکارمانندِ یک کبوترِ زخمی و بی‌قرار

آزاد، در قفس

چونان هوس، که تا نفسم هست، پابجاستآغازِ این ترانه و افسانه، هرچه هست

از هر کجا که آمد و بر جان و دل نشست

حرفِ مرا به وزنِ غزل‌هایِ خسته بست

زلفِ تو را به قافیه‌های شکسته بستآغازِ نغمه‌سازِ پُر از رمز و رازِ شعر

مُبهم، چنان خیالِ تو در کوچه‌های شبچون ریسمانِ نور

از ماه تا نگاه

همچون سپیده، چشم‌به‌راهِ تو در پگاه

غرقِ خیالِ تو

غرقِ غبارِ خاطره‌های ترانه‌ساز

آنجا که رازِ نقطۀ آغازِ نغمه‌هاستبا این همه، هنوز

آغازِ این ترانه نمی‌دانم از کجاستمانندِ عشقِ من به تو

این دردِ آشکار

این حسِ ماندگار


اردلان صامتی